Thursday

sıuɐɯ

ɥǝı ɯɐnıs..
1ǝnquɥɯu ɯɐsıɥ ʇǝɹdǝnqɐɹ....
ʞɐʇɐ-ʞɐʇɐ ɐ1ɐɯ bɐʍɐɥ sɐdɐɹɯu ɯɐsıɥ sɐʎup-sɐʎup..
sǝnʎuɯ pɐqı ɥɐɹıɯu ɯɐsıɥ ɯǝɹǝʞɐɥ...
ɯɐnظɐɯu ɯɐsıɥ ʇǝɹɐsɐ..
sǝɯuɐ ظɐ1ɐn ʎɐnq ʞıʇɐ 1ǝʍɐʇı ɯɐsıɥ ɐʞu ınqɐʇ...

ʞɐɯu dıɯɐnɐ sǝʞɐɹɐnq??

ʞǝɯɐɹın..
ɐʞu 1ǝʍɐʇı ظɐ1ɐn ıʇu..
ʇɐnpɐ dıɹıɯu..

ɯɐʇɐɥɐɹı sudɐɥ ʇǝɹbǝnɐɯ..
dɐn ɐʞu ɯɐsıɥ ɯǝnunqquɯu...

buʞɐn unʇuʞ ɯǝnظɐdı sǝɹdɐdu dıbǝ1ɐʞɐnqɯu..
ɐʇɐu dı dǝpɐnɯu..
ʇɐpı..
ɐʞu ɐdɐ dı sɐɯpınqɯu..

Sudah....

Stasiun terakhir sudah kubakar......
Habis...
Berjalan tanpa arah...
Menuju matahari terbenam...
uhh..
Senangnya.....

Saturday

PadaTepianSimpangGelisah

Akhirnya....
Pertemuan itu tak terelakan....

Kemana saja kamu...

Ayo...

Buat aku...Jatuh....(lagi..)